Médiatudor alapinformációkSajtószoba

Médiatudor - iskolai képzés az okszerű média fogyasztásért

GVH – Kontroll – 2007. június
A Médiatudor oktatási program magyarországi bevezetése következtében a 2007-2008. évi tanévtől kezdődően a hazai általános iskolákban is elkezdődhet a médiaismeretek oktatása az alsó tagozatos diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a tanulókat helyes és tudatos médiafogyasztásra, a média működésének megismerésére, valamint kritikus és tudatos fogyasztói magatartásra nevelje a reklámokon keresztül. A program Szakértői Biztosságának munkájában számos szakmai partner mellett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is részt vesz.

Az Európai Bizottság 2003. júniusában a Határok nélküli televíziózásról szóló 89/552/EGK számú irányelv módosításáról tartott nyilvános meghallgatásán „A kiskorúak és az emberi méltóság védelméről szóló ajánlás” témakör kapcsán a brit Media Smart program képviselője sikeres példaként említette az általuk elindított programot. Azt, hogy a törvényi szabályozás nem elegendő, bizonyítja az a tény is, hogy az EU néhány, nálunk fejlettebb médiapiaccal rendelkező tagországában már megkezdődött az a szakmai-oktatási munka, amely révén elkészülhetnek a fenti célokat szolgáló tananyagok, oktatási segédanyagok. Ez a kezdeményezés a Media Smart, amely az oktatáspolitika és a kommunikációs szakma tudatos, és egyben tudományos alapokon nyugvó összefogásából született jó példája a „media literacy” megvalósításának.

Nemzetközi összehasonlításban a hazai adatok kiemelkedő mértékű médiafogyasztást mutatnak: a 14 év alatti magyar gyerekek több mint napi 3,5 órát töltenek a televíziókészülék előtt, de jelentős az egyéb médiumok (Internet, magazinok, rádió, stb.) használata is. Mindezek révén információk és reklámok özöne éri el őket, amelyben egy felnőttnek sem könnyű eligazodni. Ezért a program nagy hangsúllyal foglalkozik a média által ábrázolt világ és a valós világ viszonyával. Ennek során alapvetően az értékelő és kritikus gondolkodás fejlesztésére épít, hogy a felnövekvő generáció tagjai aktív, tudatos médiafogyasztókká váljanak, akik kritikusan fogadják be a médiumokból feléjük áradó információhalmazt, reklámüzenetet, és képesek mindezeket szelektálni, értelmezni és értékelni. Ahhoz, hogy majd a lehető legtöbbet profitálhassanak a szórakoztató és információs eszközök világában végbemenő drasztikus fejlődésből, a gyermekeknek el kell sajátítaniuk a megfelelő képességeket és szemléletmódot.

A Media Smart program Európa több országában már sikerrel működik: eddig 6 országban (Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, Németország, Finnország, Svédország) vezették be, további két országban (Olaszország, Portugália) pedig előkészületi fázisban van.

Magyarországon 2006 júliusában megalakult a MediaSmart Hungary Oktatási Kht. és ezzel formálisan is kezdetét vette az a szakmai munka, amely az Európa több országában már sikerrel működő oktatási programnak a bevezetését célozta. A Médiatudor programban a médiapiaci szereplők, médiaszakértők, pedagógusok és az állami szervezet együttműködnek annak érdekében, hogy a gyermekek médianevelésével kapcsolatos anyagok készüljenek, és azok eljussanak az iskolákba és a szülőkhöz. Régiónkban Magyarország az első, ahol ez az oktatási program elindul.

A Médiatudor program fénymásolható munkalapokkal, oktatófilmekkel, a tanítók oldaláról tanári kézikönyvvel a szülők tekintetében pedig tájékoztató anyaggal járul hozzá a kisiskolások médiatudorokká való válásához.

A Médiatudor program az Oktatási és Kulturális Minisztérium teljes körű szakmai támogatásával indult el. A program magyar verziójának elkészítését Szakértői Bizottság felügyeli, amelynek elnöke dr. Kósa Éva médiapszichológus, aki személyesen irányítja a szakmai munkát.

A GVH örömmel fogadta el a felkérést a Szakmai Bizottság munkájában való részvételre, ugyanis maga is célként fogalmazta meg, hogy támogatja a civil szféra azon szerveződéseit, amelyek szakmai tevékenységükkel elősegítik a versenykultúra terjesztését és fejlesztését. A versenykultúra fejlesztésével közvetetten a fogyasztói kultúra fejlesztése is megvalósul. A GVH a fogyasztói kultúra fejlesztésének megvalósítását abban is látja, hogy támogatja azon programokat, amelyek elősegítik az úgynevezett versenyszempontú fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztését, a fogyasztói jogérvényesítés lehetőségeinek tudatosítását, vagy a fogyasztói érdekek védelmét. A GVH többek között ezen célok elérésére hozta létre 2005 júliusában a Versenykultúra Központ elnevezésű szervezeti egységet.

A GVH szakmai irodái közül a Fogyasztóvédelmi Iroda foglalkozik a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása ügytípusba tartozó eljárások lefolytatásával.

A Fogyasztóvédelmi Iroda 2004 szeptemberében alakult meg, az azóta eltelt időszakban folyamatos emelkedést tapasztalunk a fogyasztói beadványok, illetve az ezen piaci jelzések alapján indított versenyfelügyeleti eljárások számában, valamint a jogsértés megállapításával zárult ügyek esetében kiszabott bírság összegében.

A versenyszempontú fogyasztóvédelem során célunk, hogy védjük a fogyasztói döntés mechanizmusát, a fogyasztói panaszokon keresztül biztosítsuk a verseny torzítatlanságát, a közérdek mérlegelésével orvosoljuk a nem egyedi jogsérelmeket.

A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása a fogyasztói tájékoztatások által, többnyire reklámokon keresztül valósul meg. A reklám a vállalkozások fogyasztók megnyeréséért folytatott versenyének egyik leghatásosabb eszköze. A vállalkozások által folytatott kommunikációs tevékenység elsődleges célja – a közzétett információk által – a fogyasztók informálása, befolyásolása és vásárlásra sarkallása, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti információs aszimmetria feloldásának elősegítése.

A vállalkozások által közzétett reklámok, a reklám-kommunikációban rejlő sajátosságok és kötöttségek – a megkülönböztetés kényszere, az ígéret kényszere és a dicsekvés kényszere – miatt bizonyos esetekben alkalmasak lehetnek a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására. A GVH általános követelményként fogalmazza meg, hogy a vállalkozások által közzétett fogyasztói tájékoztatás igaz, pontos és valóságos legyen. Továbbá a vállalkozás nem alapozhat arra, hogy az általa közzétett reklámokat, az azokban megfogalmazott állításokat a fogyasztónak eleve fenntartással kellene kezelnie.

A GVH tevékenysége során számtalan esetben találkozik azzal, hogy a gazdasági élet szereplői – hivatkozva a további információszerzés lehetőségére – a véleményük szerint figyelemfelhívó reklámokban, akár valós, a termék lényeges tulajdonságaira utaló információkat megtévesztésre alkalmas módon tesznek közzé. A GVH álláspontja szerint jogsértés már a közzététellel megvalósulhat, s ezen a tényen nem változtat az utólagos tájékoztatás avagy a konkrét szerződéskötéskori rendszeresített tájékoztatás (pl.: ügyfélszolgálat), legfeljebb a szankcionálás körében értékelhető enyhítő körülményként.

A reklámozóknak a reklámhatékonysági szempontok figyelembevétele mellett szükséges a versenyjogi elvárásoknak is eleget tenni, tekintettel arra, hogy ami reklámszakmai szempontból jó, hatásos megoldás, az versenyjogi szempontból akár elfogadhatatlan is lehet.

Álláspontunk szerint ehhez szükség van a reklámszakma részéről az önszabályozásra és az etikai elvárások szigorítására. Ennek nagyon jó példája az Effie reklámhatékonysági verseny szervezői részéről tett lépés, miszerint: 2006-tól nem vehet részt a versenyen olyan kampány, amely olyan terméket, szolgáltatást hirdet, amihez kapcsolódóan bármilyen marketingkommunikációs tevékenységet elmarasztaltak a kampány indulását megelőző egy évben.

Ahhoz, hogy a fogyasztói kultúra magasabb szintet képviseljen, szükség van mindkét oldal – a fogyasztók és a gazdasági élet szereplői – részéről fejlődésre. A vállalkozásokkal szemben támasztott követelmény a felelős, tisztességes kommunikációs tevékenység alkalmazása, azonban a fogyasztókkal szemben elvárás a körültekintőbb, információszerzésre is alapuló, egyszóval tudatosabb fogyasztói magatartás jelenléte. Amennyiben a vállalat által nyújtott információk megfelelnek a versenyjogi elvárásoknak, a fogyasztók pedig a megfelelő információkeresését lefolytatják, lehetőség van az optimális fogyasztói döntés meghozatalára.

A Médiatudor program a fogyasztók tudatossági szintjét hivatott emelni úgy, hogy már gyerekkorban megkezdi a jövő médiafogyasztóinak felkészítését a kritikus, tudatos fogyasztói magatartásra. Többek között emiatt fontos a GVH számára a program magyarországi bevezetése, melynek eredményes megvalósulásához a maga szakmai tapasztalataival is hozzá kíván járulni.

Kapcsolódó anyagok:

Az oldal tetejére